Nghĩa của từ: decomposable

*
phân tích được, khai triển được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

decomposable /,di:kəm'pouzəbl/
* tính từ
 - (vật lý); (hoá học) có thể phân tích được; có thể phân huỷ được, có thể phân ly được, có thể phân huỷ được
 - có thể thối nát được, có thể mục rữa được
Động từ BQT - Android App