Nghĩa của từ: decompostition group

* đs.
nhóm phân tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App