Nghĩa của từ: deduce

* log.
suy diễn; kết luận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

deduce /di'dju:s/
* ngoại động từ
 - suy ra, luận ra, suy luận, suy diễn
 - vạch lại lai lịch nguồn gốc (của người nào...)
Động từ BQT - Android App