Nghĩa của từ: deducibility

* log.
suy diễn được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

deducibility
- (logic học) suy diễn được