Nghĩa của từ: deduction

*
sự trừ đi, suy diễn, kết luận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

deduction /di'dʌkʃn/
* danh từ
 - sự lấy đi, sự khấu đi, sự trừ đi
 - sự suy ra, sự luận ra, sự suy luận, sự suy diễn
 - điều suy luận
Động từ BQT - Android App