Nghĩa của từ: deductive

* log.
suy diễn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

deductive /di'dʌktiv/
* tính từ
 - suy diễn
=deductive logic+ lôgic suy diễn
=deductive method+ phương pháp suy diễn
Động từ BQT - Android App