Nghĩa của từ: defect group

* đs.
nhóm khuyết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App