Nghĩa của từ: defective unit

* tk.
đơn vị khuyết tật, đơn vị phế phẩm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App