Nghĩa của từ: definability

* log.
tính xác định được, tính khả thi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

definability
- xem defineĐộng từ BQT - Android App