Nghĩa của từ: definiens

* log.
biểu thức định nghĩa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

definiens
- (logic học) biểu thức định nghĩaĐộng từ BQT - Android App