Nghĩa của từ: definite form

* đs.
dạng xác định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App