Nghĩa của từ: deformation ratio

* gt.
tỷ số dãn nở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error