Nghĩa của từ: degree of a polynomial

* đs.
bậc của một đa thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error