Nghĩa của từ: degree of freedom

* tk.
bậc tự do

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App