Nghĩa của từ: degree of separability

* đs.
bậc tách được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App