Nghĩa của từ: degree of transitivity

* đs.
bậc bắc cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App