Nghĩa của từ: degree of wholeness

* xib.
độ toàn bộ, độ toàn thể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App