Nghĩa của từ: del

*
nabla (Δ), toán tử nabla

Nghĩa trong từ điển StarDict:

delaine /də'lein/
* danh từ
 - hàng len mỏng
Động từ BQT - Android App