Nghĩa của từ: delay element

* mt.
mắt trễ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

delay element
- (Tech) phần tử trễ