Nghĩa của từ: delay line

* mt.
đường trễ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

delay line
- (Tech) dây trễ, dây tạo trễĐộng từ BQT - Android App