Nghĩa của từ: delay period

* mt.
chu kỳ trễ; kt. thời kỳ hạn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App