Nghĩa của từ: delayer

*
cái làm [chậm, trễ]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

delayer
- xem delayĐộng từ BQT - Android App