Nghĩa của từ: delimite

*
phân giới, định giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

delimiter
 - (Tech) dấu giới hạn, dấu tách; dấu định nghĩaĐộng từ BQT - Android App