Nghĩa của từ: delineate

*
vẽ, mô tả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

delineate /di'linieit/
* ngoại động từ
 - vẽ (hình...); vạch (kế hoạch...); mô tả, phác hoạ
Động từ BQT - Android App