Nghĩa của từ: delta method

* gt.
phương pháp đenta

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App