Nghĩa của từ: demand function

* tk.
hàm nhu cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error