Nghĩa của từ: demilune

* tv.
nửa tháng; góc phần tư thứ hai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

demilune /'demi'lju:n/
* (quân sự) luỹ bán nguyệt
Động từ BQT - Android App