Nghĩa của từ: demodulation

*
sự khử biến điệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

demodulation
- (Tech) sự hoàn điệuĐộng từ BQT - Android App