Nghĩa của từ: demography

* tk.
khoa điều tra dân số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

demography /di:'mɔgrəfi/
* danh từ
 - nhân khẩu học
Động từ BQT - Android App