Nghĩa của từ: demonstrable

*
chứng minh được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

demonstrable /'demənstrəbl/
* tính từ
 - có thể chứng minh được, có thể giải thích được
Động từ BQT - Android App