Nghĩa của từ: denary

*
(thuộc) mười (10)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

denary /'di:nəri/
* tính từ
 - (thuộc) hệ mười, thập phân
Động từ BQT - Android App