Nghĩa của từ: dendron

* top.
cây

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dendron
* danh từ
 - sợi nhánh; đọt nhánh (tế bào thần kinh)Động từ BQT - Android App