Nghĩa của từ: denial

* log.
sư phủ định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

denial /di'naiəl/
* danh từ
 - sự từ chối, sự khước từ; sự phủ nhận
=denial of a truth+ sự phủ nhận một sự thật
=denial of a request+ sự từ chối một yêu cầu
=a flat denial+ sự từ chối dứt khoát
 - sự từ chối không cho (ai cái gì)
 - sự chối, sự không nhận
Động từ BQT - Android App