Nghĩa của từ: denominate

*
gọi tên, đặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

denominate /di'nɔmineit/
* ngoại động từ
 - cho tên là, đặt tên là, gọi tên là
Động từ BQT - Android App