Nghĩa của từ: denominator

*
mẫu số, mẫu thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

denominator /di'nɔmineitə/
* danh từ
 - (toán học) mẫu số; mẫu thức
Động từ BQT - Android App