Nghĩa của từ: dense domain

* tk.
miền trù mật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App