Nghĩa của từ: dense ring

* đs.
vành trù mật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App