Nghĩa của từ: denseness

*
tính trù mật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

denseness /'densnis/
* danh từ
 - sự dày đặc
 - sự đông đúc, sự rậm rạp
 - tính đần độn, tính ngu đần
Động từ BQT - Android App