Nghĩa của từ: dependence

*
sự phụ thuộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dependence /di'pendəns/
* danh từ
 - sự phụ thuộc, sự tuỳ thuộc, sự tuỳ theo; tính phụ thuộc
 - sự dựa vào, sự ỷ vào; sự nương tựa; chỗ dựa, chỗ nương tựa (để sống)
=to be someone's dependence+ là chỗ nương dựa của ai
 - sự tin, sự tin cậy
=to put dependence on somebody+ tin cậy ở ai
=to place dependence upon someone's words+ tin vào lời nói của ai
Động từ BQT - Android App