Nghĩa của từ: dependent

*
phụ thuộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dependent /di'pendənt/
* danh từ+ (dependant)
/di'pendənt/

 - người phụ thuộc, người tuỳ thuộc (vào người khác)
 - người dưới, người hầu
 - người sống dựa (vào người khác); người nhà (sống dựa vào lao động chính)
 - người được bảo hộ, người được che chở
* tính từ
 - phụ thuộc, lệ thuộc
=a dependent country+ nước phụ thuộc
=dependent variable+ (toán học) biển số phụ thuộc, cái biến phụ thuộc
 - dựa vào, ỷ vào
=to be dependent on someone+ dựa vào ai mà sống
Động từ BQT - Android App