Nghĩa của từ: depolarization

*
sự khởi cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

depolarization /'di:,poulərai'zeiʃn/
* danh từ
 - (vật lý) sự khử cực
Động từ BQT - Android App