Nghĩa của từ: derived group

*
nhóm dẫn xuất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App