Nghĩa của từ: derived normal ring

* đs.
vành có phép chia

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App