Nghĩa của từ: derived set

* top.
tập hợp có hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App