Nghĩa của từ: descendant

*
con cháu (trong quá trình phân nhánh)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

descendant /di'sendənt/
* danh từ
 - con cháu; người nối dõi
Động từ BQT - Android App