Nghĩa của từ: descending induction

* log.
phép quy nạp giảm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error