Nghĩa của từ: design schedule

* mt.
bản tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error