Nghĩa của từ: designation

* log.
sự chỉ, ký hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

designation /,ddezig'neiʃn/
* danh từ
 - sự chỉ rõ, sự định rõ
 - sự chọn lựa, sự chỉ định, sự bổ nhiệm
 - sự gọi tên, sự mệnh danh
Động từ BQT - Android App