Nghĩa của từ: desired

*
muốn có, đòi hỏi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

desired
- muốn có đòi hỏiĐộng từ BQT - Android App