Nghĩa của từ: destination

* mt.
chỗ ghi (thông tin)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

destination /,desti'neiʃn/
* danh từ
 - nơi gửi tới, nơi đưa tới, nơi đi tới
 - sự dự định; mục đích dự định
Động từ BQT - Android App